زمینه کاری

فراورده های گوشتی

لبنیات

بستنی

کشتارگاه گوشت و انجماد گوشت

کشتارگاه مرغ و انجماد مرغ

سالن انجماد و انجماد میگو

سیفود غذاهای دریایی(ماهی)